Saturday, December 22, 2012

每每

每每去叫停他人,卻不願去叫停自己。

這就是貪念。

Wednesday, December 12, 2012

莫言政治

報紙話莫言齋講文學唔講政治,所以乜乜物物。

我心諗,政治一定要係講出口既咩?雖然對莫言既小說完全無興趣,但道聽途說,佢揭露既黑暗面同令人反思既能力,不下班自命清高既所謂學者、政客。莫言如果真係再講報紙所謂既政治,跟手俾人推舉做殉道者,最終損失既唔知會係邊個。

Sunday, December 09, 2012

稍歇,稍忙

臺灣

去了臺灣旅行,為的是找回一點點自我。是否真的找到,還看明天。


工作

雖然旅行前超忙,但歸來仍要還債。


狼英?

不提也罷。


歉意

縱使萬分歉疚,無改虛偽品格。講緊我自己,比狼英衰十倍。
活得不耐煩。活該。
一本《帖木兒之後》,一本《中國歷史》。一定會睇。
一位 Anya Marina,一位 Sara Bareilles。繼續會聽。
經歷越多,越應該寫。不可告人既經歷越多,越應該摺鬼左佢。