Sunday, March 21, 2010

我是認真的

寫了博都一段日子了。可能我為人直接簡單,一定可以看得出我寫的題材不出幾類:認真的、不認真的、認真不認真的。

停筆這個念頭不曾困擾著我,但動筆不時讓我為難。

不解為何沒有停筆的意欲,動筆前卻枉有千言萬語。人問我何故煩擾,寫就寫,不寫作罷便是。我想,自擾的人,特別喜歡看見智者受精神折磨。要不為難智者,唯有,眾人皆醒我獨醉。

醉了,心就靜,因為動筆不再為人所寫。

可憐庸人心求靜,愛恨無奈不得清,韻中可尋弦外意,詩外卻得萬載情。

動筆也仍是為難。醉拳易耍,卻難耍得好。醉了不耍醉拳,要耍醉筆,玩物喪志,易過借火也。借火卻難在,沒有情,哪有火可借?

無情筆管念出詩,有情筆跡看出神。動醉筆,最為難是醉者不肯認醉。動情筆,最為難是有情者不願動情。醉於情之難,發生於彈指之間。

四百篇,都寫過了。認真的,最好聽過便算。不認真的,實際浮光掠影。認真不認真的,真正我手寫我心。

9 comments:

HoLLyCow said...

CM: 看blog就是來看主人。就是喜愛你那份隨意又著意的情懐。跟牛牛継續醉吧!
喜歡这編,会放在牛棚内。

Hana said...

400咋?(不認真的)

恭喜!(認真的)

篤篤篤撐 said...

400,勁 !!!

HollyCow said...

唉!咪係囉!我本來都備开唔出声!400???我一天也可出400編啦啦啦!

Bittermelon said...

400篇文了?! 恭喜恭喜!

C.M. said...

牛牛:

你唔好醉,等我自己醉就夠喇。(咁我先至可以繼續詐癲納福嘛,你醉埋,人地會話我乘人之危架)

冰冰:

呵呵,我真係衰,到依家都未恭喜你添 ^^(嘩,你成627個!)。

牛牛:

喂喂喂,識我咁耐(都幾百日喇),都應該知400篇對我只不過過眼雲煙喇。

蒲達達人:

又黎恭喜!?乜咁客氣呀。。。

C.M. said...

阿篤:

勁鬼!口水多過浪。

HollyCow said...

過眼雲煙? LauLong!?!
哈哈哈哈.......唔得, 我醉!
我係老牛痴呆加千年女妖, 網上情人大過天嘛!野蛮任性大過天嘛!執著倔强頑固大過天嘛!

C.M. said...

佢係過眼未雲煙啊。(我周不時都路過佢家門,不過佢日日都話東主有喜喎。)

你醉,即係逼我乘人之危遮,做乜你要強人所難呢~~