Monday, April 20, 2009

追尋價值

吾嘗認為登山寶訓(the Beattitudes/真福八端)與主禱文是可以互相對應的,像兩則對聯一樣。全因為,我「相信」主禱文的主要含義,就是讓我們領取福分。

**********

事忙,唯有極速一覽:徐承恩陳健民合著的一文(另謝方潤提供消息)。

最先引起我興趣的,當然是「和解」二字。

個人直接反應是,方向是正確,但此路,現時行不通。

(1) 暈鴿獲得的「噴飯」,只是「正字」性的,而非觀念性的。因為有正字鬥爭的「需要」,所以才獲得噴飯。這種噴飯有條件性的,其一只能用於正字理解,其二不能用於人文反思。

(2) 鹿死,短暫將來就算獲得的所謂噴飯,也一定是「正字性」的,也必定是正字鬥爭的結果,而非肯定歷史的結果。倘若要為鹿死噴飯,森林中人必須有其正字鬥爭作為誘因,可是,際此一起努力爬錢,河水不犯井水的情況,鹿死噴飯定必遙遙無期。可是,噴飯,縱使是有條件的噴飯,也總算踏出和解第一步。(倘若有森林跡象顯示有正字鬥爭的需要,這樣條件性的噴飯才有機會出現。)

(3) 暈鴿可以和解,但鹿死幾乎不能。南非的情況,是一個廣泛而深遠的傷痛,越廣泛越深遠越傷痛,和解才會可能被理解和接納,正因如此,隔離政策若可以獲得和解,暈鴿也可以,但鹿死幾乎不能。

必須另謀鹿死和解之路。

**********

日本漫畫《火影忍者》,或許就是正在訴說一個試圖「和解」的故事。雖然讀者可以無限引申當中有否任何政治含意,卻亦可以為讀者提供一點線索,讓讀者有機會站在作者的立場,想象一下(尤其作為主動提出和解的一方)倘不被接納,會是如何感受,也「應」如何「去感受」。

**********

近日我急需解決的,是社企員工的薪酬問題。唉,茫無頭緒。

6 comments:

On Dog said...

見大佬講狐忍既近來故事發展,不禁要要提一提Hunter X Hunter都一樣好有深度既突破!(不過Hunter甩腳甩到死哂!狐忍就有操守得多!)

篤篤篤撐 said...

社企員工的薪酬問題?
你又做社企嗎 ? 我又寫熙個proposal申請搞社企...

C.M. said...

大哥昂:

我早兩年追功夫旋風兒,嘩,又係甩曬腳,果種滋味歷歷在目,好怕重蹈覆轍呀。

咦?乜原來又係冨樫義博作品?難怪畫工咁似《幽遊白書》!咁真係要睇下law。

篤撐兄:

係呀。好慘。你地點樣定班員工既薪酬架?點樣先可以令佢地「投入」工作呢?係咪依賴佢地一腔熱誠就夠呢?

指點下迷津丫唔該。(睇在你靚仔過我份上)

Karen said...

原來之前同您傾咁耐, 係因為您真係做社企。

唔介意問下: 您的同事係咪有些特質(如拿綜緩或者僱主透過勞記轉介去得到若干allowance, 例如中年就業計劃等)呢?

>>係咪依賴佢地一腔熱誠就夠呢?
唔夠的。

C.M. said...

No la, Karen.

我只係做緊份計劃書遮。(亦唔一定成事既)

>>唔夠的。

咁可以搵咩搭夠呢?比多d獎勵佢地得唔得呢?

又,篤撐兄,咁你份proposal,可唔可以set 埋現金獎勵計劃入去呢?

Karen said...

年終獎金或傑出員工獎又如何?

要實際定係一半實際呢?

有埋一至兩間NGO做支援, 或有勝算。